Regulamin

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorzy: Gmina Węgorzewo, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie , Stowarzyszenie „Święcajty” Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki, Towarzystwo Sportowe Kormoran, 11 Mazurski Pułk Artylerii w Węgorzewie.

II. TERMIN I MIEJSCE

  1. Termin – 2 maja 2017 r.
  2. Start i meta:

  Start honorowy: godz. 10.30, Plac Wolności, Węgorzewo

  Start ostry: godz. 12.00, Sztynort

  Meta: godz.15.00, Plac Wolności, Węgorzewo

  Zakończenie i dekoracja: 15.30, Plac Wolności, Węgorzewo

  1. Długość trasy – 21,0975m.
  2. Trasa biegu – 100% nawierzchni utwardzonej, trasa z atestem.
  3. Oznaczenie trasy- co 1 km.
  4. Punkty orzeźwiające- 4 (woda). Istnieje możliwość pozostawienia oznaczonych własnych napoi w biurze zawodów na wyznaczone punkty.
  5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
  6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

III. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 2 maja 2017 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 2 maja 2017 roku ukończą 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego oraz przedstawienie aktualnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w Węgorzewie w dniu 1 maja 2017 w Hali Miejskiej OSiR przy ul. Pionierów 6 w godz. 15.00-20.00 oraz w dniu zawodów 2 maja 2017 r. na Placu Wolności od godz. 7:30 -10:15. Nie odebrane w tych terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy po przedstawieniu podpisanego przez nią oświadczenia (do pobrania ze strony biegu polmaratonwegorza.pl) oraz przedstawienia ksera dowodu tożsamości uczestnika w imieniu, którego odbierany jest pakiet.
 4. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
 7. Szatnie i prysznice mieszczą się na Hali Miejskiej przy ul. Pionierów 6 i czynne będą w dniu zawodów, w godzinach od 7.00 do 17.00.
 8. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy w jednym z autobusów dowożących uczestników na start, który zostanie oznaczony napisem „DEPOZYT”. Depozyty będą przyjmowane przed startem w miejscowości Sztynort. Rzeczy należy składać do foliowych worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma w pakiecie startowym. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w okolicach mety biegu, po okazaniu numeru startowego. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
 9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

– możliwość bezpłatnego noclegu w Hali Miejskiej przy ul. Pionierów 6 (pkt 4, X Postanowienia końcowe),

pakiet startowy z pamiątkową koszulką okolicznościową – rozmiar należy podać w formularzu zgłoszeniowym (nie ma możliwości wymiany koszulki w Biurze Zawodów),

– worek na ubrania do depozytu,

– napoje na trasie i mecie biegu,

– bon na posiłek po ukończeniu biegu,

– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal,

– możliwość korzystania z pełnego węzła sanitarnego w Hali Miejskiej przy ul. Pionierów 6,

– możliwość, po ukończeniu biegu, wylosowania cennych nagród rzeczowych.

 1. Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy. Numer startowy jest numerem pamiątkowym, zawodnicy nie oddają go po ukończonym biegu.
 2. Uczestnicy półmaratonu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

IV. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są od 20 stycznia 2017 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego:
Wkrótce podane zostaną linki do formularza.
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
3. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących – 500 osób.

V. OPŁATA STARTOWA

Tylko w PLN (wpłaty zagraniczne – koszty bankowe, prowizje itp. ponosi osoba wpłacająca).

Opłata startowa dokonana do dnia 31.03.2017 r. wynosi 40 PLN .

Od 01.04.2017-21.04.2017 r. wynosi 50 PLN .

Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 01.05 i 02.05.2017 r. (do godz. 10:00) wynosić będzie 80 PLN .

Z opłaty startowej zwolnieni są:

– zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach podczas XII Półmaratonu Węgorza;

– uczniowie węgorzewskich szkół.

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe :

05 2030 0045 1110 0000 0399 3990

Towarzystwo Sportowe Kormoran

Ul. Zamkowa 4

11-600 Węgorzewo

z dopiskiem „ Imię i nazwisko – opłata za Półmaraton Węgorza”

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
 2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
 4. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
 5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

VI. KLASYFIKACJE

 1. W ramach Półmaratonu Węgorza zostaną rozegrane również Mistrzostwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, które odbędą się według osobnego regulaminu.

– zawodnicy/czki startujące w Mistrzostwach Dywizji będą klasyfikowani w Półmaratonie Węgorza w kategoriach: Open i najlepszy/a Węgorzewianin/Węgorzewianka.

 1. W Półmaratonie Węgorza będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiety:

 • Open
 • K do 30 (ur. 1988 i młodsze)
 • K +30 (ur. 1987 – 1978)
 • K +40 (ur. 1977 – 1968)
 • K +50 (ur. 1967 – 1958)
 • K +60 (ur. 1957 i starsze)
 • Najlepsza Węgorzewianka
 • Najlepsza zawodniczka służb mundurowych
 • mężczyźni:
 • Open
 • M do 30 (ur. 1988 i młodsi)
 • M +30 (ur. 1987 – 1978)
 • M +40 (ur. 1977 – 1968)
 • M +50 (ur. 1967 – 1958)
 • M +60 (ur. 1957 – 1948)
 • M +70 (ur. 1947 i starsi)
 • Najlepszy Węgorzewianin
 • Najlepszy zawodnik służb mundurowych3. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
 • 4. Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg oraz na stronie polmaratonwegorza.pl w ciągu 48h od zakończenia imprezy.
 • Uwaga!!! Zawodnicy/czki sklasyfikowani/e w kategorii open na miejscach I-VI nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.
 1. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
 2. Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg oraz na stronie polmaratonwegorza.pl w ciągu 48h od zakończenia imprezy.

VII. NAGRODY

 1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Pamiątkowe puchary otrzymają zawodnicy w:

– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – VI miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open na miejscach I-VI nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych)

– klasyfikacji w kategoriach wiekowych, węgorzewianin//węgorzewianka oraz służby mundurowe kobiet i mężczyzn: I-III miejsce.

 1. Zdobywcy pierwszych miejsc w kategoriach kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie Węgorza 2018.
 2. Początek wręczania nagród około godz. 15:30
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie wezmą udział w losowaniu cennych nagród rzeczowych (obecność w trakcie losowania obowiązkowa).
 4. Z udziału konkursie, wyłączeni są organizatorzy i członkowie ich rodzin.

VIII. NAGRODY FINANSOWE W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH *

kobiety:

-Open: I miejsce: 700 zł, II miejsce: 500 zł, III miejsce: 400 zł, IV miejsce: 300 zł, V miejsce: 200 zł, VI miejsce: 100 zł

mężczyźni:

 • -Open: I miejsce: 700 zł, II miejsce: 500 zł, III miejsce: 400 zł, IV miejsce: 300 zł, V miejsce: 200 zł, VI miejsce: 100 zł

Nagroda za pobicie rekordu trasy:

 • w kategorii kobiet      – 1:16:33 – wynosi 500 zł
 • w kategorii mężczyzn – 1:04:43 –  wynosi 500 zł
 1. Nagrody finansowe będą wręczane zawodnikom w dniu zawodów podczas dekoracji.
 2. Wysokość nagród wyrażona jest w kwotach netto. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open K i M na miejscach I – VI nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.
 4. Nagrody można odebrać w terminie do 7 dni po zakończeniu biegu w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w wysokości nagród finansowych do 31.03.2017.

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do biegu przy prawej krawędzi jezdni bez prawa zmiany pasa ruchu.
 4. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
 5. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 8. Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie: tabliczka z napisem „Półmaraton Węgorza Pojazd 1, 2, …” oraz banerem imprezy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego noclegu 01/02.05.2017 w Hali Miejskiej OSiR przy ul. Pionierów 6 (własny śpiwór materac lub karimata) po wcześniejszej rezerwacji do 29.04.2017. Liczba miejsc ograniczona do 100 osób.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 6. Protesty w sprawie biegu przyjmowane będą do 15:00 02.05.2017 w Biurze Zawodów. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane. Decyzja Dyrektora Biegu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem biegu.
 8. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biegu.