Regulamin

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorzy: Gmina Węgorzewo, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie , Stowarzyszenie „Święcajty” Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki, Towarzystwo Sportowe Kormoran.

II. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin – 2 maja 2019 r.
 2. Start i meta:

Start ostry: godz. 12.00, Plac Wolności, Węgorzewo

Meta: godz.15.00, Plac Wolności, Węgorzewo

Zakończenie i dekoracja: 15.30, Plac Wolności, Węgorzewo

 1. Długość trasy – 21,0975m.
 2. Trasa biegu – nawierzchnia utwardzona 60% i szutrowa 40%.
 3. Oznaczenie trasy- co 1 km.
 4. Punkty orzeźwiające- 4 (woda). Istnieje możliwość pozostawienia oznaczonych własnych napoi w biurze zawodów na wyznaczone punkty.
 5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
 6. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz.15.00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

III. UCZESTNICTWO

 1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 2 maja 2019 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 2 maja 2019 roku ukończą 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego oraz przedstawienie aktualnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia pisemnego rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (druk do pobrania w Biurze Zawodów lub na stronie www.polmaraton.wegorza.pl, www.osir.wegorzewo.pl).
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy osób będących na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów w Węgorzewie w dniu 1 maja 2019 w Hali Miejskiej OSiR przy ul. Pionierów 6 w godz. 15.00-20.00, oraz w dniu zawodów 2 maja 2019 r. na Placu Wolności od godz. 8:30 -11:30. Nie odebrane w tych terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.
 4. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
 7. Szatnie i prysznice mieszczą się w Hali Miejskiej przy ul. Pionierów 6 i czynne będą w dniu zawodów, w godzinach od 8.00 do 17.00.
 8. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy. Depozyty będą przyjmowane przed startem w miejscowości Węgorzewo ( Plac Wolności). Rzeczy należy składać do foliowych worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma w pakiecie startowym. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się w okolicach mety biegu, po okazaniu numeru startowego. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
 9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:

– możliwość bezpłatnego noclegu w Hali Miejskiej przy ul. Pionierów 6 (pkt 4, X Postanowienia końcowe),

pakiet startowy z pamiątkową koszulką okolicznościową,

– worek na ubrania do depozytu,

– napoje na trasie i mecie biegu (woda),

– bon na posiłek po ukończeniu biegu,

– po zakończeniu biegu pamiątkowy medal,

– możliwość korzystania z pełnego węzła sanitarnego w Hali Miejskiej przy ul. Pionierów 6.

 1. Przy weryfikacji uczestnik otrzymuje numer startowy z chipem jednorazowym. Numer startowy jest numerem pamiątkowym, zawodnicy nie oddają go po ukończonym biegu.
 2. Uczestnicy półmaratonu w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

IV. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są od 10 stycznia 2018 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego:

do 23 kwietnia 2019 r. W terminie 24.04-30.04.2019 zgłoszenia nie będą przyjmowane.

W przypadku wolnych miejsc (patrz punkt 4) zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów 1 maja w Hali Miejskiej w godzinach 16:00 – 19:00 lub 2 maja na Placu Wolności w godz. 8:30-11:30 .

 1. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
 2. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących – 250 osób.

V. OPŁATA STARTOWA

 1. Tylko w PLN (wpłaty zagraniczne – koszty bankowe, prowizje itp. ponosi osoba wpłacająca).

Opłata startowa dokonana do dnia 31.03.2019 r. wynosi 40 PLN .

Od 01.04.2019-23.04.2019 r. wynosi 50 PLN .

Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 01.05 i 02.05.2019 r. (do godz. 11:30) wynosić będzie 80 PLN .

Z opłaty startowej zwolnieni są:

– zdobywcy pierwszego miejsca w poszczególnych kategoriach podczas XIV Półmaratonu Węgorza oraz I Biegu Flagi Biało – Czerwonej;

– uczniowie węgorzewskich szkół.

 1. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe :

05 2030 0045 1110 0000 0399 3990

Towarzystwo Sportowe Kormoran

Ul. Zamkowa 4

11-600 Węgorzewo

z dopiskiem „ Imię i nazwisko – opłata za Półmaraton Węgorza”

 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
 2. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
 3. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
 4. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
 5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

VI. KLASYFIKACJE

 1. W Półmaratonie Węgorza będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

kobiety:

 • Open
 • K do 30 (ur. 1990 i młodsze)
 • K +30 (ur. 1989 – 1980)
 • K +40 (ur. 1979 – 1970)
 • K +50 (ur. 1969 i starsze)
 • Najlepsza Węgorzewianka
 • Najlepsza zawodniczka służb mundurowych

mężczyźni:

 • Open
 • M do 30 (ur. 1990 i młodsi)
 • M +30 (ur. 1989 – 1980)
 • M +40 (ur. 1979 – 1970)
 • M +50 (ur. 1969 – 1960)
 • M +60 (ur. 1959 i starsi)
 • Najlepszy Węgorzewianin
 • Najlepszy zawodnik służb mundurowych

Uwaga!!!
Zawodnicy/czki sklasyfikowani/e w kategorii open na miejscach I-VI nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.

 1. Zgodnie z przepisami PZLA klasyfikacja zawodników w kategorii open odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego brutto (liczonego od wystrzału startera).Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasu netto (liczonego od przekroczenia linii startu).
 2. Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg oraz na stronie polmaratonwegorza.pl w ciągu 48h od zakończenia imprezy.

VII. NAGRODY

Warunkiem otrzymania nagród jest negatywny wynik kontroli antydopingowej – w przypadku jej przeprowadzenia.

 1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton otrzyma pamiątkowy medal.
 2. Pamiątkowe puchary otrzymają zawodnicy w:

– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: I – VI miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open na miejscach I-VI nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych),

– klasyfikacji w kategoriach wiekowych, Węgorzewianin/Węgorzewianka, służb mundurowych.

 1. Zdobywcy pierwszego miejsca w kategoriach kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie Węgorza lub Biegu Flagi Biało – Czerwonej w 2020 roku.
 2. Początek wręczania nagród około godz. 15:30.

VIII. NAGRODY FINANSOWE W KATEGORII OPEN

Warunkiem otrzymania nagród jest negatywny wynik kontroli antydopingowej – w przypadku jej przeprowadzenia.

kobiety:

 • Open: I miejsce: 700 zł, II miejsce: 500 zł, III miejsce: 400 zł, IV miejsce: 300 zł, V miejsce: 200 zł, VI miejsce: 100 zł;

mężczyźni:

 • Open: I miejsce: 700 zł, II miejsce: 500 zł, III miejsce: 400 zł, IV miejsce: 300 zł, V miejsce: 200 zł, VI miejsce: 100 zł;

Nagroda za pobicie rekordu trasy:
• w kategorii kobiet – 1:25:07 – wynosi 500 zł
• w kategorii mężczyzn – 1:10:16 – wynosi 500 zł

 1. Nagrody finansowe będą wręczane zawodnikom w dniu zawodów podczas dekoracji.
 2. Wysokość nagród wyrażona jest w kwotach brutto. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open K i M na miejscach I – VI nie są klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych.
 4. Nagrody można odebrać w terminie do 7 dni po zakończeniu biegu w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w wysokości nagród finansowych do 31.03.2019.

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym.
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do biegu przy prawej krawędzi jezdni bez prawa zmiany pasa ruchu.
 4. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
 5. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
 7. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 8. Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie: tabliczka z napisem „Półmaraton Węgorza Pojazd 1, 2, …” oraz banerem imprezy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 4. Organizator zapewnia możliwość bezpłatnego noclegu 01/02.05.2019 w Hali Miejskiej OSiR przy ul. Pionierów 6 (własny śpiwór, materac lub karimata) po wcześniejszej rezerwacji do 28.04.2019. Liczba miejsc ograniczona do 100 osób.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 6. Protesty w sprawie biegu przyjmowane będą do godz. 15:15 02.05.2019 u Dyrektora Biegu. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane. Decyzja Dyrektora Biegu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie przed rozpoczęciem biegu.
 8. W sprawach nieujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Biegu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 054 grzegorz.szajerka@gptogatus.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie

OSiR Węgorzewo