Regulamin Biegów Dziecięcych

REGULAMIN

XXIII Biegów Dziecięcych „Mazury Cud Natury”

2 maja 2019 r.

I. ORGANIZATORZY:

Gmina Węgorzewo

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

Towarzystwo Sportowe „Kormoran”.

II. PARTNERZY:

11 Mazurski Pułk Artylerii  w Węgorzewie, ZUOK Spytkowo,

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie,

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Węgorzewie,

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, Wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie, 

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 2  im. Janusza Korczaka w Węgorzewie,

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie,

Wolontariusze z Zespołu Szkół  Zawodowych im. Gen. Józefa Bema w Węgorzewie.

III. SPONSORZY:

Gmina Węgorzewo,

Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie spółka z o.o.,

Stowarzyszenie „Święcajty” Promocji i Rozwoju Sołectwa Ogonki,

Piękny Brzeg, Bank Spółdzielczy w Węgorzewie,

Zakład Usług Komunalnych w Węgorzewie,

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie.

IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

2 maja 2019 rok (czwartek), Węgorzewo, Plac Wolności.

START i META: Węgorzewo, Plac Wolności – 8:15 – 11:20 – zgodnie z harmonogramem. Biuro zawodów czynne od godz. 7:30.

Wręczenie nagród: Plac Wolności – zgodnie z harmonogramem.

V.  UCZESTNICY:

Uczestnikami biegów mogą być wszyscy chętni dziewczęta i chłopcy od rocznika 1999 do rocznika 2014 i młodsi/sze pod warunkiem wypełnienia  karty zgłoszenia oraz akceptacji niniejszego regulaminu. 

VI. KATEGORIE WIEKOWE:

Kategorie wiekowe, czas startów i długość tras:

Biegi klasyfikowane miejsca I-VI:

8:15 – bieg dziewcząt i chłopców r. 1999/02 – 1300 m

8:25 – bieg dziewcząt i chłopców r. 2003/2005 – 1300 m

8:35 – bieg dziewcząt r. 2006 – 650 m

8:45 – bieg chłopców r. 2006 – 650 m

8:55 – dekoracja rocznika 1999 – 2005 (klasy VII, VIII i ponadpodstawowe)

9:05 – bieg dziewcząt r.2007 – 650 m

9:15 – bieg chłopców r. 2007 – 650 m

9:25 – bieg dziewcząt r. 2008 – 500 m

9:35 – bieg chłopców r. 2008 – 500 m

9:45 – bieg dziewcząt r. 2009 – 500 m

9:55 – bieg chłopców r. 2009 – 500 m

10:05 – dekoracja rocznika 2006, 2007 i 2008 (klasy VI, V, IV)

10:15 – bieg dziewcząt r. 2010 – 250 m

10:20 – bieg chłopców r. 2010 – 250 m

10:25 – bieg dziewcząt r. 2011 – 250 m

10:30 – bieg chłopców r. 2011 – 250 m

10:35 – bieg dziewcząt r. 2012 – 250 m

10:40 – bieg chłopców r. 2012 – 250 m

Biegi nieklasyfikowane – biegi dzielone na grupy, max. 20 osób w grupie, start co 1 min:

10:50 – bieg dziewcząt r. 2013 – 100 m

11:00- bieg chłopców r. 2013 – 100 m

11:10 – bieg dziewcząt r. 2014 i młodsze – 100 m

11:20 – bieg chłopców r. 2014 i młodsi – 100 m

12:10 – dekoracja rocznika 2009, 2010, 2011 i 2012 (klasy: IV, III, II, I, 0)

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA:

Biegi odbędą się ulicami miasta Węgorzewo (Plac Wolności, Pionierów) o nawierzchni asfaltowej.

Obowiązuje ubiór sportowy.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy/czki muszą posiadać wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę zgłoszenia, przymocowaną do koszulki sportowej na klatce piersiowej. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika/czki.

Ze względów bezpieczeństwa w biegach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. Oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegów przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnicy w kategorii 2013 i młodsi muszą dobiec o własnych siłach do mety, mogą biec w asyście rodzica lub opiekuna.

Udział w Biegach jest bezpłatny.

Dla pierwszych 800 zapisanych zawodników/czek organizator zapewnia pamiątkowe koszulki.

VIII. KLASYFIKACJA:

1. Indywidualna klasyfikacja (miejsca I-VI) – obejmuje wszystkich zgłoszonych zawodników/czki w biegach od rocznika  1999 do rocznika 2012.

2. W biegach od rocznika 2013 do 2014 i młodsi – dzieci nie będą klasyfikowane.

IX. NAGRODY:

Zawodnicy/czki, którzy/e zajmą miejsca I – III  (w rocznikach 1999-2012) otrzymają puchar za miejsce i nagrodę rzeczową.

Zawodnicy/czki, którzy/e zajmą miejsca IV – VI (w rocznikach 1999-2012) otrzymają dyplom za miejsce i nagrodę rzeczową.

Wszyscy uczestnicy po zakończeniu biegu na mecie otrzymają pamiątkowy medal, rogalika i wodę.

Wszyscy zawodnicy/czki w kategorii 2013, 2014 i młodsi otrzymają po ukończonym biegu na mecie upominek.

X. ZGŁOSZENIA:

Warunkiem uczestnictwa w biegach dla dzieci jest dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Zgłoszenia będą przyjmowane  na standardowych, dostarczonych przez organizatora, drukach. Termin zgłoszeń upływa w dniu zawodów, tj. dnia  2 maja 2019 r. najpóźniej na 15 minut przed startem odpowiedniej grupy wiekowej.

Dokonanie zgłoszenia wraz z wypełnionym oświadczeniem jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego oświadczenia, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do dyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec, którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki Regulaminu.

Dokonanie zgłoszenia oraz wypełnienie Oświadczenia jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do wewnętrznych potrzeb administracyjnych  i analitycznych organizatora i podmiotów z nim współpracujących.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji biegów: „Mazury Cud Natury” , XV Półmaratonu Węgorza i II Biegu Flagi Biało – Czerwonej.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 054 grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezie sportowej organizowanej przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie

XII. INNE USTALENIA

Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko – uczestnika.

Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione podczas imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronach internetowych: osir.wegorzewo.pl i www.polmaratonwegorza.pl

Trasę biegu zabezpiecza: policja i przeszkoleni w kierowaniu ruchem drogowym umundurowani strażacy ochotnicy i żołnierze.

Biegi zabezpiecza opieka medyczna – karetka pogotowia z lekarzem  oraz ratownik medyczny.

W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Organizator

Udostępnij tę informację znajomym